Ubytovací řád

1.Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnou dostaví jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od typu  ubytování uvedeného v potvrzené objednávce.

2.  Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejdříve od 14.00 hod., nejpozději do 21.00 hod. v den, který byl v ubytovací smlouvě sjednán jako den počátku ubytování. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. Při problémech s příjezdem je možno kontaktovat ubytovatele na čísle telefonu +420 777 202 083  a dohodnout jiný čas příjezdu.

3. V případě, že host pojistí svou rezervaci číslem kreditní karty, je pokoje rezervován do příjezdu hosta.

4. Hostů užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovatelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do  11.00 hodin. Do té doby je povinen pokoj uvolnit a předat ubytovateli. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu  ubytovatel účtovat pobyt za následující den.

5. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

6. Host má právo užívat zařízení hotelovou hotelového pokoje s příslušenstvím, společenské prostory a služby ubytovacího zařízení.

7. Za škody, které způsobí host na majetku ubytovatele, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

8. V pokojích nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

9. Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit na recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

10. Host je povinen chovat se na pokoji a ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.

11. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin se host chovat tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocněl nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomocí v areálu penzionu, si ho s hradí sám.

12. Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. V každém pokoji je k dispozici trezor. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a zvířata nemohou být v ubytovacím zařízení umístěna bez předchozího souhlasu ubytovatele.

13. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách penzionu. Pokud nemá host zaplacenou zálohu, tak se ubytování a služby platí v plné výši při příjezdu. Při zrušení rezervace je povinen klient uhradí stornopoplatek do sedmi dnů od tohoto storna.

14. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím sjednané doby. Stížnosti hostů, případně návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení.

 Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.11.2018.